Menadžment i administracija

healthcare computer 1149148 1280

Menadžment

- direktor, dr Todor Tomašević

- pomoćnik direktora, Vukićević Milica, dipl. pravnik

- glavna sestra, Kalezić Radmila

 

Finansijsko-ekonomski poslovi

- šef odjeljenja za finansijsko-ekonomske poslove

- obračunski radnik i blagajnik

- knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara, materijalno knjigovodstvo i

fakturista i likvidator

- referent za obezbjeđivanje ljekova i sanitetskog materijala

 

Pravno kadrovski poslovi

- sekretar za pravne i kadrovske poslove

- referent za prijem i otpremu pošte

- referent za zaštitu na radu i osiguranje imovine i lica i službenik za javne nabavke

 

Tehnički servis

- higijeničarka i radnica u vešeraju

- telefonista, portir, stražar-obezbjeđenje, domar