Pravni akti

Odluka o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji od 17.01.2023.godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta

Odluka o rasporedu radnog vremena

Vodič za pristup informacijama u posjedu ZU Dom zdravlja Danilovgrad

AKCIONI PLAN POSTUPANJA

Statut ZU Dom Zdravlja Danilovgrad

Pravilnik o stručnom usavršavanju ZU Dom zdravlja Danilovgrad

Saglasnost za obavljanje dopunskog rada zaposlenih

Smjernice za farmakoterapiji opijatskih zavisnika Buprenofinom