Pravni akti

Odluka o rasporedu radnog vremena

AKCIONI PLAN POSTUPANJA

Statut ZU Dom Zdravlja Danilovgrad

Pravilnik o stručnom usavršavanju ZU Dom zdravlja Danilovgrad

Saglasnost za obavljanje dopunskog rada zaposlenih

Smjernice za farmakoterapiji opijatskih zavisnika Buprenofinom