Zaštitnik prava pacijenata

 

spec ambulante

U Domu zdravlja u skladu sa Zaoknom o pravima pacijenata (Sl.list CG br.40/1) radi zaštitnik prava pacijenata, koji je imenovan odlukom od strane direktora i to Vukićević Milica, dipl.pravnik.

Pacijenti su obaviješteni da mogu, ukoliko su nezadovoljni uslugama u ovoj ustanovi, usmeno ili pismeno podnijeti prigovor zaštitniku prava pacijenata lično u kancelariji br. 35 ili na telefon 067 113 163.

Odgovor na prigovor pacijenti će dobitu u roku od 3 dana. Ukoliko je nezadovoljan datim odgovorom može se žaliti Ministarstvu zdravlja (Zdravstvenoj inspekciji).